• Huvudmeny

Språkrådet

Språkrådet är Isofs avdelning för språkvård. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Vi arbetar med svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk, men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.

Rådgivning

En av Språkrådets viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för dem som ska använda eller har frågor om svenska, finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk. Vi ger ut handledningar och riktlinjer men erbjuder även viss rådgivning. Mot ersättning kan vi delta med föredrag på studiedagar eller konferenser.

Har du språkfrågor om svenska rekommenderar vi i första hand att du söker i Frågelådan. Läs mer under språkrådgivning.

Böcker och tidskrifter

Som ett led i arbetet att lämna råd och stöd ger Språkrådet ut skrifter, bland annat ordböcker, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk. Ett par av våra mest kända verk är Svenska skrivregler och Språkriktighetsboken. Läs mer under publikationer.

Språkrådet ger också ut två tidskrifter:

  • Klarspråk: Bulletin från Språkrådet är en fyrsidig tidning som kommer ut fyra gånger om året och informerar om nyheter inom klarspråksarbetet.
  • Kieliviesti är en tidskrift som kommer ut med fyra 28-sidiga nummer om året. Den är på finska och innehåller nyheter och artiklar om finska språket i Sverige. Den innehåller också en avdelning om meänkieli.

Forskning

I vårt uppdrag ingår att forska inom våra ämnesområden och att på vetenskaplig grund sprida kunskaper om språk. Vi redovisar forskningsresultat i form av bland annat artiklar, böcker, undervisning och seminarier, och vi deltar i vetenskapliga konferenser både nationellt och internationellt.

TIll flera av våra verksamheter har vi särskilda referensgrupper med inte minst externa forskare, och vi samverkar med exempelvis forskningsinstitut, universitet och högskolor. Läs mer om myndighetens forskning.

Samarbete med andra

Språkrådet har nära samarbeten med andra institutioner inom språkvårdsarbetet i Sverige, i Norden och internationellt.

I Sverige innebär det samarbete med organisationer som Svenska Akademien, Mediespråksgruppen, Språkvårdsgruppen och Namnvårdsgruppen.

På nordisk nivå bedriver vi inom ämnena svenska och svenskt teckenspråk samarbete med våra systerorganisationer, språknämnderna, i alla de nordiska länderna.

Internationellt deltar vi i samarbetsorganet Efnil, European Federation of National Institutes of Languages, inte minst i frågor om språkpolitik. Inom klarspråk bedrivs samarbete med de internationella klarspråksorganisationerna Clarity och Plain Language Association.

Klarspråk

Språkrådet samordnar arbetet för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk, så kallat klarspråk.

Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, regioner, universitet, organisationer och företag. Vi svarar på frågor, utarbetar hjälpmedel och anordnar seminarier.

Minoritetsspråk

Vi bedriver språkvård och språkpolitik för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska, liksom för svenskt teckenspråk. I uppdraget ingår även att följa utvecklingen för övriga minoritetsspråk som talas i Sverige.

Verksamheten består bland annat av att besvara språkfrågor, utarbeta ordböcker och termlistor samt bevaka den språkpolitiska utvecklingen på området. Isof lämnar också bidrag till externa aktörer för att främja de nationella minoritetsspråken på olika sätt.

Nyord

Språkrådet registrerar nyord i svenskan, liksom nya användningar och betydelser av befintliga uttryck. Varje årsskifte ger vi i samarbete med Språktidningen ut en särskild nyordslista.

Språk och it

Språkteknologi är en vetenskapsgren som sysslar med språk och teknik, till exempel maskinöversättning, språkkontroll, konstgjort tal och informationssökning. Språkrådet arbetar med att främja språkteknologin i Sverige och följer utvecklingen på området.

Vi bevakar även andra delar av området språk och it, som elektroniskt skrivande och tillgängliga webbplatser.

Språkpolitik

Språkpolitiken handlar om att säkra olika språks ställning och medborgarnas möjligheter att använda språken. Språkpolitiken regleras framför allt genom språklagen (2009:600) och minoritetslagen (2009:724).

Vi uttalar oss i aktuella frågor av språkpolitisk karaktär, författar varje år en språkpolitisk omvärldsrapport och rapporterar till regeringen hur myndigheterna efterlever de språkpolitiska lagarna.

Terminologi

Vi har sedan tidigare ett uppdrag att följa och främja terminologisk utveckling i Sverige, men från hösten 2018 bygger vi också upp en mer omfattande egen terminologiverksamhet.

Vårt uppdrag handlar framför allt om att samordna, främja och ge stöd i terminologiarbete och termutveckling i offentlig sektor. Vi ska även främja terminologisk utbildning och forskning, samordna termnätverk och initiera språkteknologiska terminologiprojekt. Dessutom ska vi driva den nationella Rikstermbanken.

Uppdaterad 09 november 2021

Frågor om språk?

Har du svenska språkfrågor kan du börja med att söka i Frågelådan.

Under Språkrådgivning finns det fler alternativ.