• Huvudmeny

Språklagen

Sverige har sedan 2009 en språklag som reglerar svenskans och andra språks ställning i Sverige.

Målen för svensk språkpolitik preciseras i språklagen (2009:600), som trädde i kraft 1 juli 2009. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning i det svenska samhället. Myndigheter och andra offentliga organisationer har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Samma ansvar gäller främjandet av de nationella minoritetsspråken och av det svenska teckenspråket (läs mer under Minoritetslagen).

Språklagen är en ramlag som anger principer, mål och riktlinjer för språkanvändningen. Offentliga organisationer ska följa språklagen, men det finns inga straffbestämmelser om man bryter mot den. Det kan däremot leda till prövningar av till exempel JO. JO kan utfärda kritik mot verksamhet som strider mot språklagen.

I dokumentet Uttolkning av språklagen ger Språkrådet sin kommentar till språklagen, paragraf för paragraf.

Praktiska riktlinjer

Språklagen i praktiken

Framsidan på skriften Språklagen i praktiken

Går igenom språklagens bestämmelser och ger råd och tips om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Vilka skyldigheter har myndigheter och kommuner för språkanvändningen i sin verksamhet?

Vägledningen för flerspråkig information

Framsidan på skriften Vägledning för flerspråkig information

Behandlar praktiska frågor om hur man skapar en flerspråkig webbplats. Hur gör man svenskan begriplig för så många som möjligt? Vad ska man översätta, hur mycket, och till vilka språk?

Uppdaterad 09 november 2021

Frågor och svar

Varför behövs det en språklag och vem gäller språklagen för?

Frågor och svar om språklagen