• Huvudmeny

Minoritetslagen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010.

Lagen preciserar rättigheterna i språklagen.

Förvaltningsområden

Inom särskilda förvaltningsområden har medborgare rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska i muntlig och skriftlig kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lagen ger även rätt till förskoleplats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli eller samiska, liksom rätt till omvårdnad inom äldreomsorgen av personal som behärskar det aktuella språket.

Myndigheters ansvar för minoritetsspråken

Myndigheterna i förvaltningsområdena ska informera minoriteterna om deras rättigheter, både på svenska och på respektive minoritetsspråk. Denna skyldighet gäller i hela landet och inte bara inom förvaltningsområdena.

I hela landet gäller också att myndigheter ska främja de nationella minoritetsspråken. Med främja menas att minoritetsspråken synliggörs på olika sätt och att personer som arbetar på myndigheter och som möter allmänheten känner till minoriteters rätt att få använda det egna språket.

Länsstyrelsen i Stockholms län har ett övergripande ansvar för uppföljningen av tillämpningen av lagen och ska också ge stöd åt offentlig verksamhet som arbetar med minoritetsfrågor. Sametinget har samma ansvar när det gäller samer och samiska.

Alla myndigheter har dock skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter, och även utanför förvaltningsområdena har enskilda särskild rätt att i myndighetsärenden som rör dem använda finska, meänkieli och samiska om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. Detta gäller även vid skriftliga kontakter på finska och samiska med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Hur man praktiskt går till väga när man vänder sig till nationella minoriteter och större invandrargrupper med webbinformation kan man läsa mer om i Språkrådets Vägledning för flerspråkig information.

Uppdaterad 09 november 2021