• Huvudmeny

Corona - Korona

Romska språkvården vid Språkrådet vill tillgodose det språkliga behovet som uppstått i dessa coronatider. Vi har sammanställt en liten ordlista som består av strax över 100 ord, på romska/arli-dialekten. Dessa ord används dagligen i rapporteringarna bland annat från Folkhälsomyndigheten och vid nyhetsrapporteringar.

Ordlistan är framtagen av Språkrådets språkvårdare Baki Hasan. Ordlistan är översatt även till kelderasch dialekten av David Demetri och till lovari dialekten av Dragan Lärlund. De svenska uppslagsorden är genomgångna av Språkrådets terminolog Åsa Holmér.

CoronaordlistaSvenska

Romska/arli

Romska/kelderasch

Romska/lovari

1177 Vårdguiden

1177 Arakhibaskoro gajdi

1177 Špitako gajdo

1177 Sastimaskovezetipe

allmän smittspridningsarikano astarkeribaskoro/zarazibaskoro buvljarkeribeputerdo pherimos

prosto zarazakobuljharipe

allmän spridningsarikano buvljarkeribe, opšto buvljarkeribe

puterdo vhularimos, themesko vhularimos/pherimos

prosto buljharipe

allmänfarlig sjukdomsarikano opasno nasvalipe, sarinenge opasno nasvalipesavorenge bedako nasvalimos

prosto-nasul nasvalipe

andningsbesvärpehinibaskoro pharipe, vogilejbaskoro pharipe, dišibaskoro pharipe

phurdimasko pharimos

phurdimasko-čino

andningsskyddpehinibaskoro arakhibe, vogilejbaskoro arakhibe, dišibaskoro arakhibephurdimasko arakhipe, phurimasko protekto

phurdimasko-šarajipe

andnödpehinibaskoro pharipe, vogilejbaskoro pharipe, dišibaskoro pharipe

phurdimasko ašajimos, phurdimasko pharimos

phurdimasko-tasojipe

ansiktsmaskmujeskiri maskamujeski maska

moski-maska

ansiktsskyddmujeskoro arakhibe

mujesko vušarimos, mujesko protekto

facako-šarajipe, mosko-šarajipe

antikroppantibadan, antiteloantistato

antitago, antitrupo

antikroppstestantibadaneskoro testi, antiteloskoro testi

antistatoski proba/sumajimos

antitagotesto, antitrupo-zumajipe

coronaepidemikoronakiri epidemijakoronaki epidemija

coronaki-epedemija

coronaisoleringkoronakoro izoliribe

koronako phandajimos, koronako isolerimos

coronaki-izolacija

coronapandemikoronakiri pandemijakoronaki pandemija

coronaki-pandemija

coronapatientkoronakoro pacienti

koronako paciento

coronako-pacijento

coronasmittakorona astaribe, korona zarazakoronako pherimos, koronako astarimos

coronako-pherdjaripe

coronaspridningkoronakoro buvljojbe

koronako vhulajimos, koronako pherimos

coronako-buljharipe

coronatestkorona testikoronako proba

corona-testo, corona-zumajipe

coronatiderkoronakoro vakti

koronake vriama

coronake-vrami

coronaviruskorona viruskoronavirus

Coronavirus

coronavirussmittakorona virusastaribe, korona virus zaraza

koronavirus pherimos

coronavirusesko-pherdjaripe, /-zaraza

covid-19-smittakovid-19 astaribe, kovid-19 zarazakovid 19 pherimos

covid-19-pherdjaripe, /-zaraza

distansarbetedistanstikano butikeribe, duralo butikeribe

buči kheral, buči dural

kheral-butji, dural-butji

droppsmittačulibaskoro zarazibe (thavdibe taro nakh, čhijnibe, khujnibe)kroplongo pherimos

kapjako-pherdjaripe, čungaresko-pherdjaripe

epidemiepidemija

epidemija

epidemija

EU:s smittskyddsmyndighet, ECDCEU:akoro vlasti bašo astaribaskoro arakhibe, ECDCEvropaki pherimaski organisatsia, ECDC

Evropake žutimaske-raj pe bare nasvalimata, ecdc

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ecdcEvropikano centri bašo čhinavkeribe hem kontroliribe nasvalipa, ecdc

Evropako centrumo so keren kontrolope nasvalimata ecdc

Evropako centrum po tamadipe thaj kontrola pe bare nasvalimata, ecdc

exponeringeksponiribe, ovibe čhivdosikajimos

sikajipe, eksponacija

extraordinär smittskyddsåtgärdekstra zarazibaskiri merka

ekstra pherimasko ašajimos

ekstra-kerdo pherimasko-žutimasko-bajo pe zaraza

feberjag, temperaturatatčimos, temperatura, febri

jag, temperatura

flockimmunitetkupakoro imuniteti

pherdo grupako imuniteto, pherdo grupako vušorimos

šordo-imuniteto, butalo-imuniteto

flockskyddkupakoro arakhibegrupako protekšono

šordo-šarajipe, butalo-šarajipe

folkhälsamanušengoro sastipe, narodoskoro sastipe

narodosko sastimos

manušengo-sastipe

FolkhälsomyndighetenVlasti bašo manušengoro sastipeNarodosko sastimaski organisatsia

Manušengo-sastimaske-raj

fältsjukhusavrutno nasvalengoro kher

pirimaski špita, dromeski špita

cerhaki-bolnica, avrutni-špita

förbudzabrana, namukhibeAšajimos

ašajipe, naj-slobodo

halsontkrleskiri dukh

dukh ande khox, khoxeski dukh

Korakidukh

handspritvastengiri dezinfekcijavastengi rečia, vastengo desinfekcijona

vastengi-račija, vastengo-alkoholo

hemkarantänkherutni karantina

Kheresko karanteno

khereski-izolacija, kherutni-karantena

hostakhujnibexas

xasajipe

huvudvärkšereskiri dukh

šereski dukh

šereskidukh

hälso- och sjukvårdsastipaskoro hem nasvalipaskoro arakhibesastimasko ai špitako ažutimos

sastimasko- thaj nasvalimaski-sama

illamåendeperibe muka

ačarimos čores, salimos

zalime, šanglimasko

immunitetimunitetiImuniteto

imuniteto

inkubationstidinkubaciakoro vreme, inkubaciajakoro vakti

vrjama maškar o pherimos ai nasvalimos, inkubaki vrjama

inkubijaciaki-vrama, žikaj-nasvalipe

inreseförbudandrekhujbaskiri zabrana, andrekhujbaskoro namukhibeandre themesko dradimasko ašajimos, themesko ašajimos/stop

ande-tradimasko-ašajipe, andeavimaskoašajipe

intensivvårdintenzivikano arakhibe,

intensivosko sastarimos

intensivno-sama, baro-sastimasko-žutipe

intensivvårdsavdelning, ivaintenzivikano odelenje, intenzivikano kotoripeintensivosko platso/than

intensivno-sastmasko-than, iva

intuberingintubiribe, intubacija

ntubacija

intubacija, pa-cavija

isoleringizoliribePhandajimos

Izolacija

karantänkarantina

Karanteno

karanten, izolacija,

karantäntiderkarantinakoro vreme, karantinakoro vaktiKarantenoski vriama

karantenake-vrami

katastrofmedicinkatastrofakiri medicina

katastrofake draba

katastrofakimedicina

kirurgiskt munskyddhirurgikano mujeskoro arakhibečirurgoske mujesko protektoro, čirurgoske mujeski maska

kirurgosko mosko-šarajipe

kontaktspårningkontaktengoro rodibe

kontaktosko rodimos

resimasko-rodipe

krisberedskapkrizakiri priprema, krizakoro anglalkerakeribeproblemosko preparimos, čorimasko preparimos

krizako-getope

krishanteringkeribe buti krizaja

problemoski buči

krizako-inkeripe

krisinformation.sekrisinformation.se, krizakiri informacijakrisinformation.se, problemoski-čorimaski informatsia

krisinformation.se krizakinformacija.se

ledvärkzglobengiri dukh

kokalengi dukh

kokalengi-dukh, /-inkerimaskidukh

luftvägsinfektioninfekcija ko dišibasoro organi, infekcija ko pehinibaskoro organi, infekcija ko vogilejbaskoro organibukhengi infekcijona, phurdimaski infekcijona

kolinesko-phurdimaski-infekcija

läkemedelsverketiljačengoro vlasti, sastarinengoro vlasti


drabenge-bareraj

munskyddmujeskoro arakhibamujesko protekto

mujesko-šarajipe

muskelvärkmuskuleskiri dukh

kokalengi dukh

muskulengi-dukh, zorakidukh

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msbO vlasti bašo sarinipaskoro arakhibe hem pripremibeOrganisatsia pe savorengi, sama ai preperaimos

Samalinemaske bare-raj kaj žutin thaj geton le manušen ando them, msb

nysningčhijnibe

čik

čix

närkontaktpaše kontaktipaše kontakto

paše-kontakto

pandemipandemija

pandemija

pandemija, peintregophuv

personlig skyddsutrustningLično (plisutni) arakhibaskiri opremakorkoreske gada protekcijonake

korkoresko šarajimaske-bajura

receptbelagt läkemedelreceptaja iljači, receptaja sastarin

reseptake draba

receptoske draba

receptfritt läkemedelbireceptaja iljači, bireceptaja sastarinbi reseptake draba

bireceptoske draba

rekommendationpreporučibe

rekomendacija, referansa

avridel, rekomendacija

reserestriktiondrumodžajbaskere restrikcije, drumodžajbaskere ograničibadromenge phandajimata, dromenge ašajimata

tradimaski-restrekcija, tradimaski-granica

respiratorrespiratori

respiratoro

respirator, phurdipe

restriktionrestrikcija, ograničibegranicimos, ašajimos, phandajimos

restrikcija, granica

riskgrupprizikani grupa

riskaki grupa

rizikaki-grupa, daraki-grupa

samhällsfarlig sjukdomopasno društvoskoro nasvalipa, opasno sarinipaskoro nambomoripabedako nasvalimos savorenge

themeskonasul nasvalipe

samhällsspridningbuvljojbe ko društvo, buvljojbe ko sarinipa

vhularimos savorenge

themesko-pherdjaripe

samhällsviktig verksamhetvažno društvoskiri buti, važno sarinipaskiri butisavorenge vašno buči

themsko-kuč inkeripe

sjukdomsförloppnasvalipaskiri istorija

nasvalimaski historia

nasvalimasko-drom

sjukfrånvaronaovibe ko than nasvalipastarnai pe o than nasvalimastar

nasvalimastar-bi-pothan

sjukskrivningbolovanje, ačhojbe khere nasvalo

nasvalimasko lil

iskirime-nasvalo

skyddsglasögonjakhengere arakhibaskere naočarija (jakharija)jakhenge vojagenge protektora

šarajimaske-okula, šarajimaske-jački

skyddshandskevastengere arakhina

protektonge manuši, arakhimaske manuši

šarajimaske-kesčuvi

skyddsmaskarakhibaskiri maskaprotektoski maska

šarajimaski-maska

skyddsutrustningarakhibaskiri oprema

protektoske gada

šarajimaske-butja

skyddsvisirarakhibaskoro viziriprotektoski visiro, protektoski felastra

šarajimasko-visiro, šarajimasko-kusurivo

smittapheribe, astaribe, zarazibe

pherimos

Pherdjaripe

smittbäraremanuš so ingarela i zarazapherimasko ingerimos

pherdjari, pherdjarimasko-zeno

smittoriskzarazibaskoro riziko, pheribaskoro riziko, astaribaskoro riziko

pherimasko risko

pherdjarimasko-riziko

smittsam sjukdomzarazno nasvalipepherimasko nasvalimos

pherdjarimasko nasvalipe

smittskyddslagzarazakoro arakhibaskoro zakoni

pherimasko protektosko zakono

pherdjarimaskožutimasko-zakono

smittspridarezarazakoro buvljararipherimasko pheritori

nasvalimasko-pherdjari

smittspridningzarazakoro buvljaribe

pherimasko pherimos

nasvalimasko-pherdjaripe

smittspårningzarazakoro rodibepherimasko rodimos

nasvalimasko-vurmako-rodipe

snuvanakheskoro thavdipe

trozna, troznimos

Trozna

social distanssocialikano duripesocialno durimos

socijalno duripe, manušikano duripe/-biresipe

social distanseringsocialikano durterdžojbe

socialne durimata

socijalno duraripe, manušikano biresipe

SocialstyrelsenVlasti bašo socialno ingaribeSocialno konsiljo, Socialstyrelsen

Raj pa Socijalnovezera

statsepidemiologphuvjakoro epidemiologo, phuvjakoro epidemiologi

themesko epidimiologo

themeskoepidemiologo

symtomsimptomisimptomo

simptomo, sikajipe

symtomfribizo simptomi

bi simptomosko

bisimtomo, bisikajipe

torrhostašuko khujnibešuki xas

šukoxas

trötthetčhindibe, umoribe

činimos

činipe, lindra

underliggande sjukdomjavera nasvalipakaver nasvalimos

kaver nasvalimata

utplaning av kurvaispravibe i linija

vortomaski linja

teleperado bandjaripe, televortardo bandjaripe

vårdcentral, hälsocentralambolanta, sastipaskiri centrala,špita, sastatimaski centrala/špita

sastimaskicentrala

Världshälsoorganisationen, whoSvetsko sastipaskiri organizacija

Lumiaki sastarimaski organisacia

Ljumakisastimaskiorganizacija

äldreboendephurengoro bešibephurengo kher

phurengokher

äldreomsorgphurengoro arakhibe

phurengi sama

phurengoinkeripe, phurengisama

sjukvårdsupplysningnasvalipaskoro arakhibaskoro informiribenasvalimasko informatsia

nasvalimatengo-pušipe


Uppdaterad 09 november 2021