• Huvudmeny

Om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Konventionen antogs 2003 och trädde i kraft 2006.

Övergripande syften med konventionen är att föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna till kommande generationer, att höja medvetandet om immateriella kulturarv samt att främja internationellt samarbete och bistånd.   

Tryggar kunskaper och traditioner

Konventionen påminner till stora delar om Världsarvskonventionen som skyddar platser, byggnader och monument. Den stora skillnaden är att konventionen om det immateriella kulturarvet skyddar det som inte går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner. Konventionen betonar vidareförande, delaktighet och ömsesidig respekt. Det innebär att kulturarv som i någon mån strider mot etiska normer, mänskliga rättigheter, en hållbar utveckling och gällande lagstiftning inte innefattas. 

Flera länder anslutna

Trots att konventionen inte har funnits speciellt länge har nu allt fler länder runt om i världen anslutit sig. Många utvecklingsländer ser den som en möjlighet att få ökade resurser för att bevara och lyfta fram sina speciella kulturarv. Konventionen har också lett till att många nya samarbeten skapats genom att flera länder bestämt sig för att tillsammans bevara en gemensam tradition. Ett sådant exempel är Medelhavsdieten, där flera länder kring Medelhavet nu samarbetar för att trygga en mängd olika traditionella näringar med koppling till matproduktion.

Uppdaterad 09 november 2021