• Huvudmeny

Vad kan komma med på förteckningen?

Arbetet med förteckningen över levande traditioner i Sverige sker inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Vad kan komma med?

 • Immateriella kulturarv som är förenliga med mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan olika gemenskaper och på hållbar utveckling
 • Traditioner som överförs mellan människor i Sverige

Vad kan inte komma med?

 • Förslag som strider mot konventionens krav och gällande lagstiftning
 • Underlag som är ofullständiga
 • Förslag där det finns en bestämd grupp utövare och dessa säger nej till att förekomma på förteckningen eller inte har varit delaktiga i att ta fram underlaget
 • Traditioner som inte längre är levande

Vem kan lämna förslag?

 • Föreningar
 • Privatpersoner
 • Institutioner

Vem kan inte lämna förslag?

 • Företrädare för kommersiella intressen
 • Politiska organisationer

Vem fattar beslut?

 • Isof

På vilka grunder fattas beslut?

 • Isofs sammantagna kompetens i fråga om immateriella kulturarv och kulturforskning
 • gällande rätt
 • samråd inom ramen för den organisation som har byggts upp för arbetet med konventionen i Sverige samt i särskilda fall med andra myndigheter

Särskild hänsyn tas också till att:

 • eftersträva förankring bland utövarna, delaktighet och bred representation
 • förteckningen speglar mångfald, ger perspektiv och nyanserade beskrivningar
 • betona kulturarv som levande och föränderliga
 • uppmärksamma tidigare underrepresenterade gruppers kulturarv
 • uppmärksamma kulturarv som inte tidigare är väl dokumenterade
 • undvika stereotypisering och cementering av föreställningar
 • synliggöra metodiskt goda exempel
Uppdaterad 09 november 2021
Logga Levande traditioner